مطالعات جامعه شناختی ایران (SSI) - واژه نامه اختصاصی